تصاویر گیاه دارویی رازیانه

گیاه دارویی رازیانه یا رازیانج 

 

نام علمی : Foeniculum vulgare 

 

نام تیره : Apiaceae