تصاویر گیاه دارویی خارمریم

نام علمی : Silybum marianum 

 

نام تیره : Asteraceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگ گیاه خارمریم  

 

 

 

بذر گیاه خارمریم